Архитектура на организационна промяна

Изграждането на архитектурен модел на промяната в една организация е система от отделни етапи: концепция, планиране, дизайн на стратегия, процеси, дейности, комуникация и поведения на различни йерархични нива. А ефективното управление на промяната в една организация е структуриран процес, който използва цялостен набор от модели и механизми за успешна индивидуална и организационна промяна.

Организационната промяна не е плод на субективни решения, а обективна потребност, предизвикана от международни, вътрешнополитически, икономически или социални фактори. Тя възниква в точно определен момент от живота на дадена организация. Промяната често се предизвиква от организационни потребности за нова структура, различна визия, развитие на персонала, по-съвършенни системи за комуникация, конкурентноспособност, повишени изисквания от потребители и клиенти, донори и бенифициенти по проекти и програми.

Управлението на промяната не е само комуникация, обучение или изграждане на умения за лидерство и мениджмънт. То е процес на хармонизиране на човешкия аспект с възможностите на бизнес средата. Управлението на промяната в човешкия й аспект цели да даде възможност на мениджърите, екипите, отделните служители да формират положителна нагласа към нея и да я приемат безконфликтно. Осъзнаването на нуждата от промяна чрез идентифициране и трансформиране на саботажи, лимитирани вярвания и съпротиви към промяна е най-важният компонент от процеса. Без активиране на желанието за включеността в предстоящите процеси, управление на знанието, опита, емоциите на хората и техните компетентности, промяна не може да се осъществи.

Управлението отразява способността на управляващите да станат лидери на промяната и да преведат персонала и организацията през дълъгия и сложен процес. Това изисква от тях да се подготвят като оценят рисковете, идентифицират архитектурния модел за промяна, и успешно ги включат в действие. А изграждането на лидерско самочувствие и увереност поддържат устойчиво процеса на промяна до момента на успешна трансформация.

Като организационен архитект изследвам, създавам дизайн и реализирам модел на ефективно работещи организации. Развивам човешкия потенциал в организациите – способности, умения, талант, образование и повишавам квалификацията им по теми, свързани с меките им умения. С респект към професионалната дейност на служители, експерти, ръководители, заедно с тяхната работоспособност, умения да работят в екип, мотивация и поведение в професионалната реализация се грижа и за устойчивостта на модели на поведение и взаимоотношения.

Запазете си час за среща с мен!

Офис

гр. София ул. Цар Асен 29

Контакти

+359 884670613 
contact@drantoninakardasheva.com