1. Бизнес средата е много често посочвана като основен източник на стрес. Емоционалната интелигентност ни позволява да разпознаем факторите на стрес, да ги оценим, да преценим доколко е важно да реагираме емоционално или рационално.
  2. Способността за ефективно разпознаване на емоциите в бизнес средата и използване на информацията, идваща от тях е жизнено важно средство за използване на емоционалните ни ресурси.
  3. Интелигентното използване на емоциите е основен механизъм за психологическа адаптация и благополучие. Хората с по-високо ниво на емоционална интелигентност споделят за по-високи нива на щастие, което директно влияе върху благополучието.
  4. Емоционалната интелигентност е начин за разпознаване, разбиране и избор на това как мислим, чувстваме, какви бизнес решения вземаме и колко ефективно постигаме бизнес целите си.
  5. Емоционално интелигентният подход в бизнеса определя качеството на общуване. Тя регулира как и какво договаряме с партньори. Тя е фактор за емоционалното състояние на участниците в бизнеса и директно повлиява процеси като приоритизиране и управление на времето.
  6. Изследвания сочат, че Емоционалната интелигентност формира 80 процента от „успеха” в бизнеса, а успешният човек е здрав и оптимистичен!